edu-pasja
Szkolenia Samochodowe

Szkolenia Samochodowe

Uzyskane u nas kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji mechanika, blacharza lub lakiernika samochodowego umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkujących nadwozia i kabiny pojazdów samochodowych, w serwisach i autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów różnych marek, w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, zakładach świadczących usługi blacharskie i lakiernicze.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie instytucji oświatowej KKZ, ponieważ  realizujemy podstawy programowe MEN.

Mechanik samochodowy
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18)

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent:

 1. przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
 2. przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
 3. charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 4. określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
 5. stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 6. dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 7. stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 8. wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
 9. ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
 10. wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

mechanik-zdjecie-edu-pasja-2

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Absolwent:

 1. lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 2. szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 3. dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 4. wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 5. przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 6. dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 7. wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 8. wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 9. wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 10. wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
 11. przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
 12. ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt

Blacharz samochodowy
Napawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (MG.24).

1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Absolwent:

 1. rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę;
 2. rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;
 3. rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;
 4. dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 5. przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;
 6. ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 7. określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych.

2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Absolwent:

 1. rozróżnia techniki kształtowania blach;
 2. wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 3. planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 4. dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia;
 5. dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;
 6. przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy;
 7. wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 8. wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;
 9. dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 10. wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 11. wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 12. posługuje się przyrządami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych;
 13. ocenia jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.
blacharz-zdjecie-edu-pasja (2)
blacharz-zdjecie-edu-pasja-2

3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

Absolwent:

 1. dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;
 2. dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;
 3. przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego;
 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych;wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych;
 5. ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Lakiernik samochodowy
Wykonywanie prac lakierniczych (MG.27)

1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych

Absolwent:

 1. rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych;
 2. dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni;
 3. oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;
 4. określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;
 5. oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych;
 6. rozróżnia materiały wypełniające;
 7. przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię;
 8. nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;
 9. dobiera materiały ścierne;
 10. szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię;
 11. rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;
 12. oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;
 13. wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

lakiernik-zdjecie-edu-pasja
lakiernik-zdjecie-edu-pasja

2. Przygotowanie powłok lakierniczych

Absolwent:

 1. rozróżnia powłoki lakiernicze;
 2. dobiera kolor powłoki lakierniczej;
 3. określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych;
 4. wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

3. Nanoszenie powłok lakierniczych

Absolwent:

 1. rozróżnia pistolety lakiernicze;
 2. obsługuje pistolety lakiernicze;
 3. użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze;
 4. dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych;
 5. ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.

Pełna oferta szkolenia na lakiernika samochodowego: https://edu-pasja.pl/lakiernik-samochodowy/