edu-pasja
Szkolenia dla VIP i Radnych

Szkolenia dla VIP i Radnych

Warsztat Radnego od A do Z

Szkolenie przeznaczone jest dla Radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, którzy zdobyli mandat w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Szkolenie obejmuje m.in następujące tematy:

– zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

– prawa i obowiązki radnego

– statut – biblią radnego

– rola komisji rewizyjnej

– uchwała budżetowa i sesja absolutoryjna

– udział w sesjach i posiedzeniach komisji merytorycznych

– budowanie profesjonalnego warsztatu radnego

– budowanie relacji z podmiotami samorządowymi (z organem wykonawczym, biurem rady, pracownikami samorządowymi, mieszkańcami, mediami)

– podstawy wystąpień publicznych

Wykładowca:
Paweł Koch – Magister politologii w specjalności administracja samorządowa – absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu; Pracownik samorządowy z dwunastoletnim stażem (Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie) – w tym kierowanie pracami Gminnego Centrum Informacji oraz Samorządowej Agencji Pośrednictwa Pracy; Radny Rady Miejskiej w Trzemesznie (2002-2006); Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego (2006-2010); Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego (2007-2010); Pomysłodawca pierwszego w Polsce portalu  i czasopisma www.DlaRadnych.pl (do 2014); Redaktor naczelny czasopisma Dla Sekretarza (2011-2012); Prezes zarządu Sp. z o.o. (2012-2013) – zarządzanie przedsiębiorstwem i pracownikami; Autor części merytorycznej programu komputerowego do obsługi Biura Rady oraz propagator programu „Cyberradni”; Autor projektu programu studiów podyplomowych dla Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu; Prowadzenie usług doradczo – wydawniczych w blisko 500 JST w całym kraju; Coach – sesje z kandydatami na radnych, nowo wybranymi  wójtami i burmistrzami w zakresie organizacji pracy, budowania wizerunku, etc.; Trener szkoleniowiec – blisko 500 godzin szkoleniowych w jednostkach administracji publicznej z zakresu: Kreowanie wizerunku, Wystąpienia publiczne, Komunikacja w urzędzie, Komunikacja interpersonalna i profesjonalna obsługa klienta, Obsługa sekretariatu, Komunikacja z podmiotami samorządowymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przywództwo, Zarządzanie zespołem, Motywowanie, Rozwiązywanie problemów i konfliktów, Zarządzanie sobą oraz pracownikami w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji, Dialog zamiast monologu – metoda osiągnięcia celu, Warsztat radnego od A do Z; Autor: Zeszytów historycznych dla dzieci „Podróże po historii – Gniezno i Trzemeszno (2001), Kompendium wiedzy samorządowej dla radnych (2010), Vademecum radnego – wystąpienia publiczne (2011), Stop bezradności radnych we współpracy z Jerzym Stępniem i Tomaszem Kammelem (2013), Artykułów w prasie fachowej: „Gazeta samorządu i administracji”, „Wspólnota”, Wójt i jego gmina, Sekretarz i organizacja urzędu, Dla Sekratarza.pl, DlaRadnych.pl; Blogów i felietonów politycznych. Samorządowy pasjonat. Z głową otwartą na nowe rozwiązania i pomysły oraz z odwagą robienia czegoś, czego nie robili do tej pory inni.

Program szkolenia:

1. Samorząd terytorialny i jego miejsce w systemie władzy publicznej.

2. Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie gminy – kompendium wiedzy co radny wiedzieć powinien.

3. Kompetencje i zadania gminy, klasyfikacja zadań i obowiązek ich realizacji.

4. Struktura organizacyjna gminy

   – wybory, referendum, konsultacje społeczne, zebrania mieszkańców,

   – organy gminy,

   – organizacja wewnętrzna rady gminy,

   – wójt (burmistrz , prezydent miasta) i jego zadania,

   – skarbnik i sekretarz gminy,

   – urząd gminy, pracownicy samorządowi,

   – jednostki pomocnicze gminy (sołectwo, osiedle, dzielnica).

5. Zasady stanowienia prawa. Akty prawa miejscowego i zakres ich obowiązywania. Statut gminy.

6. Uprawnienia i obowiązki radnego

   – praca w komisjach rady gminy,

   – sesje rady gminy,

   – podejmowanie uchwał rady gminy,

   – kompetencje kontrolne i nadzorcze rady gminy i radnego,

   – rola przewodniczącego rady gminy,

   – ochrona stosunku pracy radnego,

   – diety i zwrot kosztów podróży,

   – oświadczenia majątkowe,

   – zakazy związane z wykonywaniem mandatu radnego

7. Rola i zadania organu wykonawczego – Wójta, Burmistrza, Prezydenta.

8. Gospodarka finansowa gminy.

   – gospodarka budżetowa,

   – źródła dochodów i kierunki wydatków budżetu gminy,

   – przygotowanie, uchwalanie i realizacja budżetu,

   – sprawozdanie z realizacji budżetu, absolutorium, rola komisji rewizyjnej rady gminy,

   – źródła pokrycia niedoboru budżetowego,

   – wieloletnie planowanie finansowe,

   – badanie zdolności kredytowej i płynności finansowej gminy.

9. Wybrane problemy zarządzania gminą

   – strategia rozwoju gminy,

   – wieloletnie plany inwestycyjne,

   – prognozy budżetowe.

10. Podstawy planowania przestrzennego w gminie.

   – akty planowania przestrzennego na poziomie gminy i ich znaczenie w krajowym systemie planowania;

   – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

   – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   – decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

11. Nadzór nad dzielnością samorządu terytorialnego.

12. Gospodarka nieruchomościami

   – istota prawa własności, ochrona własności i posiadania,

   – organy administracji publicznej i ich kompetencje w zakresie gospodarowania nieruchomościami,

   – wynajem i dzierżawa nieruchomości,

   – gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi i Skarbu Państwa,

   – scalanie i podział nieruchomości,

   – opłaty adiacenckie,

   – wywłaszczanie nieruchomości,

   – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i leśnych, zalesienia.

13.Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce samorządu terytorialnego.

   – podstawy polityki regionalnej Unii Europejskiej,

   – fundusze Unii Europejskiej i możliwości ich wykorzystania w polskich gminach,

   – zasady i procedury przygotowania projektu inwestycyjnego do współfinansowania funduszami UE.

Szkolenie trwa: 1 dzień – 8 godzin zegarowych.

Cena szkolenia: 200,00 zł brutto / osobę, nie mniej niż 1900,00 zł / grupę – cenę ustalamy indywidualnie

Maksymalna ilość osób w jednej grupie: 20 osób

Autoprezentacja i Sztuka Wystąpień Publicznych

Szkolenie skierowane jest do osób, od których na co dzień wymaga się perfekcyjnej autoprezentacji oraz poprawnych i jednocześnie mądrych wystąpień publicznych.

Korzyści:

1.Zdobycie przez uczestników umiejętności autoprezentacji podczas wystąpień publicznych oraz spotkań biznesowych
2.Nabranie pewności siebie
3.Perfekcyjne stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień publicznych
4.Umiejętność zachowania się przed kamerą podczas wystąpień publicznych
5.Oswojenie się z wystąpieniami publicznymi i panowanie nad stresem

Wykładowca:

Katarzyna Szober-Pawletta – trener z 16-letnim doświadczeniem. Trener biznesu, zakończyła Akademię Senior Menedżera z wyróżnieniem za Skuteczność menedżerską w realizacji celów. Dodatkowo ukończyła kurs z Komunikacji Menedżerskiej i Efektywnego prowadzenia rozmów, Autoprezentacja i Etykieta Biznesowa oraz uzyskała Certyfikat nauczania i udzielania konsultacji w zakresie Przedsiębiorczości i Innowacji: Certificate of Education, Innovation and Consulting, ukończyła kurs Silva Life System Program. Specjalizuje się w szkoleniach z etykiety biznesowej i savoir vivre, wywierania wpływu, wystąpień publicznych, wystąpień przed mikrofonem i kamerą oraz technik radzenia sobie ze stresem. Jest głównym trenerem w rocznej Szkole Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych. Na salach szkoleniowych spędziła ponad 28.000 godzin. Właścicielka firmy szkoleniowej współpracująca z ponad czterystoma trenerami w całej Polsce. Założycielka Szkoły Negocjatorów w Poznaniu,  Szkoły  Prezenterek  i  Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych w Poznaniu oraz Akademii Księżniczek i Książąt.  Na  stałe  współpracuje  z  wydawnictwem  Explanator  w  Poznaniu  pisząc artykuły do czasopisma „Szef Sprzedaży” i „Kierownik Apteki”.

Program warsztatów:

Dzień 1:

1. Wygląd zewnętrzny w autoprezentacji

    – Wygląd ogólny kobiet i mężczyzn

    – Ubiór

    – Znaczenie kolorów

2. Etykieta biznesowa w skrócie

3. Powitanie, uścisk dłoni

4. Dobre maniery

5. Wręczanie i przyjmowanie wizytówki

6. Komunikacja werbalna

    – Dykcja i artykulacja

    – Intonacja, siła, barwa i modulacja głosu

    – Tempo mówienia i oddech

7. Mowa ciała, komunikacja niewerbalna

    – Jak stać, jak siedzieć

    – Pozycje układania rąk i nóg podczas rozmowy – przemowy

8. Credo mówcy – obowiązkowe zasady profesjonalnego mówcy

9. Autoprezentacja podczas rozmowy telefonicznej i komunikacji pisemnej

10. Role kobiet i mężczyzn w kontaktach służbowych

Dzień 2:

1. Czym są wystąpienia publiczne?

2. Jak formułować początek i koniec wystąpienia publicznego?

3. Najczęstsze błędy w polszczyźnie podczas wystąpień publicznych

4. Zasady wystąpień publicznych – kto mówi, co mówi i do kogo mówi?

5. Techniki radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

6. Intensywny trening przed kamerą z zakresu wystąpień publicznych wraz z uzyskaniem informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyki

Szkolenie trwa: 2 dni po 8 godzin zegarowych.

Cena szkolenia: 3900,00 zł brutto

Maksymalna ilość osób w jednej grupie: 10 osób

W przypadku dokupienia w przeciągu miesiąca 2-dniowego intensywnego treningu przed kamerą dla osób, które wzięły udział w szkoleniu podstawowym, cena wynosi 3500,00 zł brutto.

Etykieta Biznesowa i Biznesowy Savoir Vivre

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich osób, które pracują na stanowiskach wymagających perfekcyjnego zachowania się podczas spotkań, wystąpień i szczególnej ekspozycji społecznej.

Korzyści płynące z odbycia szkolenia:

1. Pewność siebie poprzez perfekcyjną autoprezentację

2. Nabycie swobody podczas ekspozycji społecznej oraz przed mediami

3. Poznanie zasad etykiety biznesowej oraz precedencji podczas spotkań biznesowych

4. Nabycie umiejętności dobierania ubioru do sytuacji

5. Perfekcyjne zachowanie podczas imprez okolicznościowych oraz przy stole

Wykładowca:

Katarzyna Szober-Pawletta – trener z 16-letnim doświadczeniem. Trener biznesu, zakończyła Akademię Senior Menedżera z wyróżnieniem za Skuteczność menedżerską w realizacji celów. Dodatkowo ukończyła kurs z Komunikacji Menedżerskiej i Efektywnego prowadzenia rozmów, Autoprezentacja i Etykieta Biznesowa oraz uzyskała Certyfikat nauczania i udzielania konsultacji w zakresie Przedsiębiorczości i Innowacji: Certificate of Education, Innovation and Consulting, ukończyła kurs Silva Life System Program. Specjalizuje się w szkoleniach z etykiety biznesowej i savoir vivre, wywierania wpływu, wystąpień publicznych, wystąpień przed mikrofonem i kamerą oraz technik radzenia sobie ze stresem. Jest głównym trenerem w rocznej Szkole Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych. Na salach szkoleniowych spędziła ponad 28.000 godzin. Właścicielka firmy szkoleniowej współpracująca z ponad czterystoma trenerami w całej Polsce. Założycielka Szkoły Negocjatorów w  Poznaniu, Szkoły  Prezenterek  i  Prezenterów  Radiowo-Telewizyjnych w Poznaniu oraz Akademii Księżniczek i Książąt. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Explanator w Poznaniu pisząc artykuły do czasopisma „Szef Sprzedaży” i „Kierownik Apteki”. 

PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady  kreowania  własnego  wizerunku,  czyli  jak  Cię  widzą  tak  Cię  piszą,  prawidłowa  postawa  ciała,  swoboda  w kontaktach i uśmiech na co dzień

2. Ubiór na każdą okazję – dla niej i dla niego, stopnie oficjalności stroju, dobieranie odpowiedniego ubioru do sytuacji

3. Znaczenie kolorów w stroju (pogrubiające i odchudzające kolory), idealny kolor kobiecy i męski, kolor biznesowy, naukowy, liderski – dobierane w zależności od sytuacji

4. Zasady powitania, kto pierwszy mówi „Dzień dobry”, kto pierwszy podaje rękę, prawidłowy uścisk dłoni, pocałunek w rękę, kiedy należy wstać jeżeli siedzimy a musimy przywitać się z gośćmi  

5. Przedstawianie osób trzecich, tytułowanie

6. Kiedy jest najlepszy czas na wręczenie / przyjęcie wizytówki, na podpisanie ważnych dokumentów oraz w jaki sposób zachować takt przy wręczaniu i przyjmowaniu upominków?

7. Kiedy, z kim i jak przejść na ,,Ty”?

8. Zasady pierwszeństwa – precedencja, jakie role odgrywają kobiety i mężczyźni w kontaktach służbowych? Kto i kiedy ma pierwszeństwo: starszy czy młodsz, kobieta czy mężczyza – jak ma się do tego ranga i stanowisko?

9. Komunikacja niewerbalna (mowa ciała: prawidłowe stanie, chodzenie, siedzenie, właściwe układanie rąk i nóg oraz gestykulowanie, co oznaczają niektóre ruchy i nawyki np. skrzyżowane ręce, nałożona noga na nogę, ciągłe poprawianie włosów, zabawa obrączką lub pierścionkami, oglądanie paznokci, ręce w kieszeniach, ruchy gałek ocznych)

10. Zasady komunikacji w przestrzeni połeczno-publicznej – dystans pomiędzy osobami z którymi rozmawiamy

11. Językowy savoir-vivre (zwroty grzecznościowe, tytulatura w mowie i piśmie, unikanie kolokwializmów)

12. Komunikacja elektroniczna (telefon, e-mail), zwroty grzecznościowe początkowe i końcowe w e-mailu, zasady pisania polskich znaków w mailach i sms’ach, rozmowy przychodzące i wychodzące, jak długo czekać aż ktoś odbierze telefon, po jakim czasie powtórzyć próbę połączenia, powitanie podczas rozmowy telefonicznej, przedstawianie się, zwroty grzecznościowe podczas rozmów telefonicznych, podsumowanie ustaleń i pożegnanie podczas rozmowy telefonicznej

13. Przyjęcia i spotkania (rodzaje przyjęć – zasiadane domowe i w restauracji, bankiety, „garden party”, itp., rola gospodarza i gościa, zaproszenia, potwierdzenie przybycia, prezenty, kwiaty – formy wręczania i przyjmowania)

14. Savoir Vivre przy stole (naczynia, sztućce, kieliszki, toasty, wyjście do toalety, odbieranie telefonu, kichanie, kaszel, ziewanie przy stole – techniki zachowania elegancji, bezpieczne rozmowy podczas spożywania posiłków)

15. Dobre maniery a definicje, przykłady i sposoby wybrnięcia z  tematów tabu i popełniania faux pas (podczas powitania, rozmowy, pożegnania, przy stole, w samochodzie, codzienne gafy, np. dłubanie w nosie, upuszczanie powietrza z ciała, spluwanie na ziemię, czapka z daszkiem na głowie, słoneczne okulary, żucie gumy, itp.)

Szkolenie nakierowane jest nanabycie i rozwój konkretnych umiejętności, dlatego też prowadzone jest metodami aktywnymi. Podczas szkolenia uczestnicy będą wykonywali różnorodne ćwiczenia, otrzymają dokładne informacje zwrotne na temat swojej pracy.

Szkolenie trwa: 1 dzień – 8 godzin zegarowych.

Cena szkolenia: 1900,00 zł brutto

Maksymalna ilość osób w jednej grupie: 25 osób

Sztuka Wystąpień Publicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które w swojej pracy są wystawiane na częstą ekspozycję z koniecznością formułowania wypowiedzi publicznych.

 Korzyści płynące z odbycia szkolenia:

1. Nabycie umiejętności perfekcyjnej autoprezentacji podczas wystąpień publicznych

2. Oswojenie się z występowaniem przed kamerą

3. Zdobycie licznych tekstów do ćwiczenia własnej dykcji i artykulacji również po szkoleniu

4. Nabycie umiejętności panowania nad stresem podczas wystąpień publicznych

Wykładowca:

Katarzyna Szober-Pawletta – trener z 16-letnim doświadczeniem. Trener biznesu, zakończyła Akademię Senior Menedżera z wyróżnieniem za Skuteczność menedżerską w realizacji celów. Dodatkowo ukończyła kurs z Komunikacji Menedżerskiej i  efektywnego prowadzenia rozmów, Autoprezentacja i Etykieta Biznesowa oraz uzyskała Certyfikat nauczania i udzielania konsultacji w zakresie Przedsiębiorczości i Innowacji: Certificate of Education, Innovation and Consulting, ukończyła kurs Silva Life System Program. Specjalizuje się w szkoleniach z etykiety biznesowej i savoir vivre, wywierania wpływu, wystąpień publicznych, wystąpień przed mikrofonem i kamerą oraz technik radzenia sobie ze stresem. Jest głównym trenerem w rocznej Szkole Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych. Na salach szkoleniowych spędziła ponad 28.000 godzin. Właścicielka firmy szkoleniowej współpracująca z ponad czterystoma trenerami w całej Polsce. Założycielka Szkoły Negocjatorów  w  Poznaniu, Szkoły  Prezenterek  i  Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych w Poznaniu oraz Akademii Księżniczek i Książąt. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Explanator w Poznaniu pisząc artykuły do czasopisma „Szef Sprzedaży” i „Kierownik Apteki”.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym są wystąpienia publiczne?

2. Rola głosu w wystąpieniach publicznych – emisja i barwa głosu, tempo mówienia

3. Dykcja i artykulacja podczas wystąpień publicznych

4. Ćwiczenie głosu przed wystąpieniem publicznym – warsztat

5. Jak formułować początek i koniec wystąpienia publicznego?

6. Najczęstsze błędy w polszczyźnie podczas wystąpień publicznych

7. Zasady wystąpień publicznych – kto mówi, co mówi i do kogo mówi?

8. Gry słowne podczas wystąpień publicznych

9. Znaczenie mowy ciała podczas wystąpień publicznych

10. Najlepszy ubiór na wystąpienia publiczne

11. Techniki radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

12. Intensywny trening przed kamerą z zakresu wystąpień publicznych wraz z uzyskaniem informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyki

Szkolenie trwa: 2 dni po 8 godzin zegarowych.

Cena szkolenia: 3900,00 zł brutto

Maksymalna ilość osób w jednej grupie: 10 osób

W przypadku dokupienia w przeciągu miesiąca 2-dniowego intensywnego treningu przed kamerą dla osób, które wzięły udział w szkoleniu podstawowym, cena wynosi 3500,00 zł brutto.

Radzenie sobie ze stresem

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które w swojej pracy bardzo często są wystawiane na stres i działanie pod presją czasu.

Cele warsztatu:

1. Zdobycie wiedzy na temat stresu, stylów radzenia sobie ze stresem oraz kontroli własnych reakcji w sytuacjach stresogennych.

2. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.

3. Poznanie metod krótkotrwałego radzenia sobie ze stresem oraz długotrwałych technik budujących odporność.

4. Zdobycie informacji na temat źródeł i objawów stresu.

5. Poznanie technik relaksacyjnych.

Korzyści udziału w szkoleniu:

Relaksacja wpływa na rozluźnienie wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejszają się nasze negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew,  rozgoryczenie i zmęczenie. W wyniku  relaksu  negatywne  emocje  przeradzają się w życzliwość, radość i spokój. Relaksacja skutecznie przeciwdziała szkodliwym psychologicznym i fizjologicznym efektom funkcjonowania człowieka w świecie pełnym stresu i pogoni za pieniędzmi. Daje ciału, umysłowi i duszy siły do zmagania się z problemami dnia codziennego, poprawia pracę systemu immunologicznego, usuwa negatywne skutki stresu, powoduje lepsze nastawienie do życia, poprawia wyniki w nauce i pracy, poprawia koncentrację i pamięć. Podczas szkolenia uczestnicy posiądą umiejętność:

1. radzenia sobie ze stresem

2. rozpoznawania pierwszych symptomów zdenerwowania

3. rozróżnienia stresu motywującego od stresu destrukcyjnego

4. relaksowania się tu i teraz

5. relaksowania się każdego dnia podczas różnych czynności

6. wykorzystywania zwykłych czynności życiowych jako relaksację 

Wykładowca:

Katarzyna Szober-Pawletta – trener z 16-letnim doświadczeniem. Trener biznesu, zakończyła Akademię Senior Menedżera z wyróżnieniem za Skuteczność menedżerską w realizacji celów. Dodatkowo ukończyła kurs z Komunikacji Menedżerskiej i  efektywnego prowadzenia rozmów, Autoprezentacja i Etykieta Biznesowa oraz uzyskała Certyfikat nauczania i udzielania konsultacji w zakresie Przedsiębiorczości i Innowacji: Certificate of Education, Innovation and Consulting, ukończyła kurs Silva Life System Program. Specjalizuje się w szkoleniach z etykiety biznesowej i savoir vivre, wywierania wpływu, wystąpień publicznych, wystąpień przed mikrofonem i kamerą oraz technik radzenia sobie ze stresem. Jest głównym trenerem w rocznej Szkole Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych. Na salach szkoleniowych spędziła ponad 28.000 godzin. Właścicielka firmy szkoleniowej współpracująca z ponad czterystoma trenerami w całej Polsce. Założycielka Szkoły Negocjatorów w Poznaniu, Szkoły  Prezenterek  i  Prezenterów  Radiowo-Telewizyjnych w Poznaniu oraz Akademii Księżniczek i Książąt. Na stałe  współpracuje  z  wydawnictwem  Explanator w Poznaniu  pisząc  artykuły  do  czasopisma „Szef Sprzedaży” i „Kierownik Apteki”.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1:

1. Stres i jego wpływ na codzienne zachowanie i funkcjonowanie: łącznie 30 minut

1.1. rodzaje stresu (mini wykład) 10 minut

1.2. eustres i dystres (mini wykład) 5 minut

1.3. fazy stresu (mini wykład) 5 minut

1.4. źródła stresu (burza mózgów) 10 minut

2. Indywidualna samoanaliza: łącznie 50 minut

2.1. test na poziom stresu. (praca samodzielna) 10 minut

2.2. określenie mocnych i słabych stron uczestników szkolenia (test i analiza wyników) 20 minut

2.3. diagnoza głównych przyczyn wpływających na stres uczestników szkolenia (burza mózgów) 10 minut

2.4. odkrywanie przyczyn: stereotypów i przekonań będących przyczyną nadmiernego stresu (burza mózgów, dyskusja) 10 minut

3. Umiejętność dostosowania się do sytuacji stresowych: łącznie 40 minut

3.1. rozwijanie umiejętności potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w pracy zawodowej (warsztat, ćwiczenia na pozbycie się stresu tu i teraz) 15 minut

3.2. śmiech i uśmiech jako technika relaksacyjna. (pogadanka oraz warsztat z gelotologii) 15 minut

3.3. umiejętność wykształcenia mechanizmu samokontroli w sytuacjach stresujących, kryzysowych (dyskusja, propozycje ćwiczeń – warsztat) 10 minut

4. Techniki redukcji stresu: łącznie 5 godzin

4.1.  muzyka relaksacyjna i sztuka wizualizacji (warsztat) 1 godzina

4.2. ćwiczenie oddechu (warsztat) 30 minut

4.3. masaż relaksacyjny, nauka automasażu głowy, twarzy, karku i przedramion (dyskusja i mini wykład, warsztat) 30 minut

4.4. techniki spontanicznej relaksacji oraz tworzenie pozytywnych autosugestii (ćwiczenie) 30 minut

4.5. techniki redukujące napięcie emocjonalne (ćwiczenia) 30 minut

4.6. aktywne metody radzenia sobie ze stresem (burza mózgów, zebranie pomysłów) 30 minut oraz wyjście na świeże powietrze (warsztat, ćwiczenia) 1 godzina

4.7. relaks i wypoczynek – efektywne wykorzystywanie (pogadanka) 30 minut

DZIEŃ 2:

5. Próba stworzenia osobistego programu radzenia sobie ze stresem: łącznie 4 godziny

5.1. rozwijanie mocnych stron (dyskusja i ćwiczenie) 15 minut

5.2. zmiana trybu życia (dyskusja, sporządzenie notatek) 15 minut

5.3. ćwiczenia relaksacyjne przed snem (warsztat – 2 ćwiczenia) 15 minut

5.4. wyładowanie stresu lub nadmiaru emocji (burza mózgów, ćwiczenia Denisona – warsztat) 15 minut

5.5. poziomy relaksacji (mini wykład) 10 minut

5.6. stan alfa jako idealny stan do rozpoczęcia relaksacji umysłowej 50 minut

5.7. pozytywne myślenie jako radzenie sobie ze stresem (film) 90 minut

5.8. dyskusja po filmie 30 minut

6. Antystresowe  techniki oddziaływania  poprzez ciało – techniki relaksacyjne, metody długofalowego radzenia sobie ze stresem: łącznie 3 godziny

6.1. wpływ ćwiczeń fizycznych na relaks – gimnastyka antystresowa (ćwiczenia fizyczne, mające na celu obniżenie poziomu negatywnych emocji) 15 minut

6.2. odpowiednie pozycje ciała oraz ćwiczenia oddechowe jako klucz do pełnej równowagi psychicznej i fizycznej (pogadanka i warsztat) 15 minut

6.3. wizualizacja a relaksacja Wintreberta (wprowadzenie oraz warsztat) 30 minut

6.4. medytacja, elementy jogi (ćwiczenia) 40 minut

6.5. choreoterapia – leczenie tańcem (pogadanka) 10 minut

6.6. relaksacja mięśni Jacobsona (wprowadzenie oraz warsztat) 30 minut

6.7. kinezjologia, elementy tai chi (wprowadzenie oraz warsztat) 30 minut

6.8. ćwiczenia antystresowe zastępujące gimnastykę (dyskusja i warsztat) 10 minut

Szkolenie trwa: 2 dni po 8 godzin zegarowych.

Cena szkolenia: 3900,00 zł brutto – cenę można negocjować, w zależności od ilości osób

Maksymalna ilość osób w jednej grupie: 20 osób