Dotacje Unijne
Dotacje unijne - edu-pasja

Rok 2022

Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe – mój as w rękawie na rynku pracy”

O PROJEKCIE

Edu Pasja Sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z Zespołem Szkól Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu projekt pn.: „Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe – mój as w rękawie na rynku pracy” nr RPWP.08.03.01-30-0049/21. Projekt współfiansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 322.600,00zł

Kwota dofinansowania: 290.340,00zł

Okres realizacji: 2022-06-302023-06-30

Udział w projekcie jest bezpłatny

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy przez 32 uczniów (31M/1K) kształcących się w Zespole Szkół Samochodowych im. inż Tadeusza Tańskiego w Poznaniu poprzez przeprowadzenie szkolenia zawodowego z lakiernictwa oraz organizację staży uczniowskich
u pracodawców z branży motoryzacyjnej w okresie od 30.06.2022 do 30.06.2023

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących form wsparcia:

– kompleksowe szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego (zrealizuje Edu Pasja Sp. z o.o.)

– organizację staży uczniowskich u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (zrealizuje Partner- Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu)

Szkolenie zawodowe z lakiernictwa samochodowego w wymiarze 120 godzin na grupę (4 grupy każda po 8 osób).

Efekty szkolenia: nabycie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa przez 32 uczniów  ZSS (31M/1K) zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie, wyposażenie uczniów w kompleksową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu lakiernictwa, pożądane na rynku pracy. Po ukończeniu szkolenia uczniowie przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji
w zakresie lakiernictwa samochodowego i uprawniającego do podjęcia pracy na stanowisku lakiernika.

Staże uczniowskie- uczniowie zrealizują staże uczniowskie w wymiarze 150 godzin, które zostaną przeprowadzone u pracodawców / przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Za udział w stażu uczniowie otrzymają stypendium stażowe. 

Efekt staży uczniowskich:  doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych podczas szkolenia zawodowego z lakiernictwa samochodowego i zdobycie przez 32 uczniów pożądanego doświadczenia zawodowego, zapoznanie się ze standardami i wymogami w zakresie lakiernictwa obowiązującymi na rynku pracy.

Rekrutacja prowadzona będzie w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu

Kryteria rekrutacji:

(1) kryteria formalne: status ucznia/uczennicy ZSS

(2) kryterium merytoryczne: wybór uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych weryfikującej motywy dla których uczeń chce wziąć udział w projekcie/opcjonalnie test umiejętności praktycznych – uczniowie z najlepszymi wynikami z testu zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie (czynnik motywacyjny dla uczniów).

(3) pierwszeństwo udziału K w celu ich aktywizacji, przełamywania stereotypów w zakresie podziału na typowo męskie i żeńskie zawody – kwalifikacja do projektu bez konieczności spełnienia kryteriów merytorycznych (2)

Zajęcia realizowane są w formie warsztatów szkolnych (lakiernia) w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu ulica Zamenhofa 142 (wejście przy stacji benzynowej Orlen).

Rok 2020

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację Unijną z projektu „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy”, nr RPWP.08.03.01-30-0032/19-00. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Otrzymane wsparcie dotyczy 40 Uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu w ramach kształcenia zawodowego uczestników w stażach i praktykach zawodowych w zakresie lakiernictwa.

O programie

Edu Pasja Sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z Zespołem Szkól Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu projekt pn.: „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy” nr RPWP.08.03.01-30-0032/19

Projekt współfiansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Wartość projektu: 312 600,00zł
Wartość dofinansowania w kwocie 281 340,00zł, w tym ze środków europejskich: 265 710,00zł, ze środków dotacji celowej 15 630,00zł 
Okres realizacji: 30.06.2020 – 30.09.2021
Udział w projekcie jest bezpłatny
Celem projektu jest nabycie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa samochodowego, oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy przez 40 uczniów (39M/1K) stanowiących grupę docelową projektu

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących form wsparcia:
– kompleksowe szkolenie z zakresu lakiernictwa samochodowego (zrealizuje Edu Pasja Sp. z o.o.)
– organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (zrealizuje Partner- Zespół Szkól Samochodowych w Poznaniu)

Szkolenie zawodowe z lakiernictwa samochodowego w wymiarze 120h na grupę ( 4gr. każda po 10 osób). 
Efekty szkolenia: nabycie kompetencji zawodowych w zakresie lakiernictwa przez 40 uczniów  ZSS (39M/1K) zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie, wyposażenie uczniów w kompleksową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu lakiernictwa, pożądane na rynku pracy. Po ukończeniu szkolenia uczniowie przystąpią d egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie lakiernictwa samochodowego i uprawniającego do podjęcia pracy na stanowisku lakiernika.
Staże/praktyki zawodowe- uczniowie odbędą 150h staże/ praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane u pracodawców/przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Za udział w stażu/ praktyce uczniowie otrzymają stypendium stażowe.  
Efekt staży/praktyk:  doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych podczas szkolenia zawodowego z zakresu lakiernictwa samochodowego i zdobycie przez 40 uczniów
pożądanego doświadczenia zawodowego, zapoznanie się ze standardami i wymogami w zakresie lakiernictwa obowiązującymi na rynku pracy

Rekrutacja prowadzona będzie w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu
Kryteria rekrutacji:
(1) kryteria formalne: status ucznia/uczennicy ZSS
(2) kryterium merytoryczne: wybór uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych weryfikującej motywy, dla których uczeń chce
wziąć udział w projekcie/opcjonalnie test umiejętności praktycznych – uczniowie z najlepszymi wynikami z testu zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.
(3) pierwszeństwo udziału kobiet: w celu ich aktywizacji, przełamywania stereotypów w zakresie podziału na typowo męskie i żeńskie zawody – kwalifikacja do projektu bez konieczności spełnienia kryteriów merytorycznych

Harmonogram

szczegółowy harmonogram realizowanych form wsparcia - strona 2

Tak uczy się młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych:

Rok 2019

Projekt z 2016 roku został zrealizowany i prawidłowo rozliczony, dlatego teraz, w 2019 roku ponownie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie podobnych szkoleń. Na razie czekamy na wyniki działań Komisji, pokładając nadzieję, na otrzymanie dofinansowania.

Rok 2016

Szanowni Państwo, 15 lutego 2016 roku pojawiliśmy się w pierwszej 10-ce listy rankingowej firm, które otrzymały dofinansowanie unijne na zrealizowanie szkoleń z „Podstaw Obsługi Komputera i Internetu” oraz „Praktycznego korzystania z Internetu”. Przedmiotem projektu była realizacja szkoleń z zakresu kompetencji Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym dedykowanych dla ponad 500 os. z miasta Poznania.