edu-pasja
Kursy Specjalistyczne

Kursy Specjalistyczne

Kurs Programowanie:

 1. Koncepcja platformy Microsoft .NET. Architektura platformy Microsoft .NET
 2. Instalacja środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio
 3. Omówienie środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio
 4. Najważniejsze elementy języka C#
 5. Program typu „Hello World”
 6. Praca z plikami źródłowymi, projektami i rozwiązaniami
 7. Typy danych w języku C#
 8. Zmienne w języku C#
 9. Instrukcje warunkowe
 10. Operatory i wyrażenia
 11. Pętle
 12. Tablice jednowymiarowe
 13. Tablice dwuwymiarowe
 14. Definiowanie funkcji
 15. Przestrzenie nazw oraz biblioteki platformy .NET
 16. Praca z bibliotekami dynamicznymi
 17. Obsługa wyjątków
 18. Współpraca z bazą danych

Kurs Bazy danych:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych (relacja, krotka, atrybut, encja, itp.).
 2. Modele baz danych. Klucz główny, klucz obcy. Relacje i ich typy.
 3. Normalizowanie baz danych, redundancje, postaci normalne.
 4. Projektowanie relacyjnej bazy danych.
 5. Funkcje SZBD.
 6. Serwery sieciowych baz danych (MsSQL, Oracle).
 7. Właściwości bazy danych. Współdzielenie danych.
 8. Integracja i integralność danych. Trwałość danych.
 9. Bezpieczeństwo danych. Abstrakcja danych. Niezależność danych.
 10. Instalacja bazy danych. Uruchamianie i wyłączanie serwera bazy danych.
 11. Uzyskiwanie informacji o serwerze i bazach danych.
 12. Konfiguracja, optymalizacja konfiguracji serwera.
 13. Optymalizacja bazy danych.
 14. Język SQL.
 15. Instrukcje sterowania dostępem do danych.
 16. Optymalizacja zapytań. Transakcje.
 17. Planowanie prac związanych z bezpieczeństwem bazy danych.
 18. Weryfikacja bezpieczeństwa bazy danych.
 19. Dostęp do bazy danych. Dostęp do aplikacji bazodanowej.
 20. Rozdzielenie bazy danych.
 21. Poprawki bezpieczeństwa. Tworzenie kopii zapasowych.
 22. Kategorie użytkowników bazy danych. Uprawnienia dla użytkowników bazy danych.
 23. Logowanie dostępu do bazy danych. Szyfrowanie. Bezpieczeństwo po stronie aplikacji.
 24. Miejsce składowania danych. Replikacja bazy danych. Odtwarzanie bazy danych.

Kurs Sieci Komputerowe

 1. Jednostki miar w sieciach komputerowych (Kb/s itp.) Oraz parametry techniczne
 2. Topologie sieciowe(logiczna i fizyczna)
 3. Model ISO-OSI oraz DOD
 4. Rodzaje metod dostępu do sieci (rywalizacja, przesyłanie tokenu, priorytet żądań oraz przełączanie)
 5. Protokoły sieciowe
 6. Klasy adresów ipv4 oraz ipv6
 7. Podział sieci na podsieci, przykłady komputerowych systemów sieciowych
 8. Rodzaje materiałów, urządzeń i narzędzi do budowy sieci komputerowej
 9. Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej
 10. Przykłady projektów okablowania strukturalnego
 11. Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki
 12. Zasady projektowania adresacji IP
 13. Struktura dokumentacji projektowej
 14. Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych
 15. Zasady kosztorysowania prac
 16. Symbole graficzne elementów i urządzeń sieciowych (np. CISCO)
 17. Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków
 18. Zasady doboru materiałów, narzędzi i urządzeń sieciowych

Kurs Obsługa urządzeń sieciowych

 1. Podstawy technologii sieciowych: Modele OSI i TCP / IP
 2. Protokoły Ethernet i IPv4 oraz IPv6
 3. Wprowadzenie do IOS (Internetwork Operating System), Podstawy konfiguracji routerów i przełączników
 4. Konfiguracja i testowanie sieci IP
 5. Routing: Routing statyczny, Protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2
 6. Projektowanie sieci. Maski o stałej lub zmiennej długości (VLSM). Routing bezklasowy (CIDR)
 7. Protokół stanu łącza: OSPF. Protokół hybrydowy: EIGRP
 8. Switching: Wirtualne sieci lokalne (VLAN)
 9. Protokół VTP, Protokół drzewa opinającego (STP)
 10. Routing pomiędzy VLAN-ami. WLAN – podstawy.